ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ಸಂಧ್ಯಾಸುರಕ್ಷತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 / – ( ಪಿಂಚನಿ ಯೋಜನೆ ) ವಯೋಮಿತಿ :- 65 ರಿಂದ 80 ರ ಒಳಗೆಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು :1 ) ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್

Read More