ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಂದ್ರನ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ!

ನಾಸಾ ದಿಂದ ದೊರೆತ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ, ನಾಸಾದ ದೈತ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನ ರಾಕೆಟ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು...