ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು

Important notes for compitative exams ೧. ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ, ೨ .ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ೩. ಮೌಂಟ್ ರುವೆನ್ಜೋರಿ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ? ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WMO) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ,

Read More

WhatsApp
Follow by Email